Regler for cykling i de danske skove

Reglerne for cykling i de danske skove er fastsat i naturbeskyttelsesloven.

Naturbeskyttelsesloven § 23

 1. § 23

  Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Det gælder dog ikke for skovarealer, der er afmærket som militære anlæg. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.

 2. Stk. 2.

  Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Der må ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove.

 3. Stk. 3.

  Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.

 4. Stk. 4.

  Enhver, der færdes i skoven på anden måde end tilladt, har pligt til at oplyse navn og bopæl på forlangende af skovejeren eller dennes repræsentant.

 5. Stk. 5.

  I privatejede skove må færdsel til fods og på cykel kun ske ad stier og veje. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.

 6. Stk. 6.

  Ejeren af privatejede skove på mindre end 5 ha kan ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 fastsætte indskrænkninger i offentlighedens adgang.

 7. Stk. 7.

  Reglerne i stk. 5 og 6 gælder ikke for skove, der ejes af offentlige stiftelser.

 8. Stk. 8.

  Ejeren kan ved skiltning fastsætte indskrænkninger i adgangen til cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer. Kommunalbestyrelsen, for statsejede arealer miljø- og fødevareministeren, kan helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud.

 9. Stk. 9.

  Ridning er tilladt ad private fællesveje, der fører igennem skove, medmindre ejeren ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 helt eller delvis har forbudt adgangen til ridning. Kommunalbestyrelsen, for statsejede arealer miljø- og fødevareministeren, kan i særlige tilfælde helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud.

 10. Stk. 10.

  Reglerne i § 26 a gælder også for veje og stier i skove, der giver adgang til skovens øvrige vejsystem.

MTB_ikke_rute_skilt

Du må ikke cykle, hverken på en almindelig cykel eller på MTB, i skovbunden, på dyreveksler, i klitter eller på stendiger og lignende.
Du må altså ikke lave dine egne MTB-spor i skoven.

I statskovene må du gerne cykle på de afmærkede MTB-spor i skovbunden. Det skyldes, at vi i Naturstyrelsen har valgt at benytte en bestemmelse om, at ejeren kan give skovgæster lov til mere, end hvad der er fastsat i de generelle lovbestemmelser.

Husk, at færdselsloven også gælder i skoven! Det vil bl.a. sige, at din hastighed altid skal afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
Den almindelige højrevigepligt gælder også.
Omvendt så gælder færdselsloven også gående på veje og stier i naturen – du skal næsten i alle tilfælde gå i venstre side af færdselsretningen, ligesom man ikke må være til ulempe for kørende på stien eller vejen.