Ikke kategoriseret,  Nyheder

Pamhuleskov som urørt skov

 

Historisk stor udlægning af urørt skov giver naturen førsteprioritet

Pamhule Skov
Det udpegede skovområde udgøres af den
nordlige del af Pamhule Skov, som er et
større skovkompleks på ca. 700 ha sydvest
for Haderslev. Skovområdet grænser op til
Haderslev Dyrehave mod øst og til Teglholt
Skov mod vest.
Det udpegede skovområde består af den nordlige del af
Pamhule Skov samt arealerne omkring søen Hindemade.
Skovområdet er en del af Haderslev Tunneldal, og er
således præget af et kuperet terræn, der gennemskæres af
en markant slugt, hvori Bibækken løber i bunden. Skoven er
domineret af bøg, men på de fugtigere arealer ses eg og
stedvis rester af ask. Derudover findes mindre partier med
nåletræ.
Særlige levesteder – biodiversitet
Området er udpeget som Natura 2000 habitat- og
fuglebeskyttelsesområde med skovnaturtyper som bøg på
muld og elle- og askeskov på udpegningsgrundlaget.
Pamhule Skov er desuden fuglebeskyttelsesområde for
skovfugle, med bl.a. isfugl og rød glente på
udpegningsgrundlaget.
De stejle skrænter i Haderslev Tunneldal har vanskeliggjort
dyrkning og i dag rummer området mange store og gamle
bøgetræer.
Den fugtige jordbund giver ideelle vækstbetingelser for en
lang række svampearter og ved de mange vandløb og
kildevæld, trives plantearter som elfenbenspadderok og
kæmpestar.
Den nordlige del af området udgøres af arealerne omkring
Hindemade, som er et stort vådområde bestående af sø,
enge og moser.
For at skabe et stort sammenhængende område og af
hensyn til områdets mange store og gamle træer og de
dertil knyttede arter, udpeges området til urørt skov.
Arealudpegning
Areal med ny urørt løvskov 110 ha
Areal med ny anden biodiversitetsskov 0 ha
På kortet nedenfor er udpegning af ny urørt løvskov
indtegnet med blå streg. De grønne skraveringer viser
arealer, der allerede er omfattet af en eksisterende
beskyttelse, og som ikke er talt med i opgørelsen af nye
udpegninger.
Sjældne arter
Området er levested for en række af arter, herunder
sjældne og truede arter, som er knyttet til gammel løvskov.
Foto: Lars Gundersen
Udvalgte særligt truede arter
Dansk navn Levested
Giftig rødblad Løvskov
Brændende
mælkehat
Gammel løvskov på
kalk/lerbund
Gråviolet mælkehat Gammel løvskov på
kalk/lerbund
Andre forhold
Pamhule Skov er vigtig for friluftslivet med sin beliggenhed
ned til søen Hindemade, op ad Haderslev Dyrehave og
kun 5 km fra Haderslev By. I området findes flere
afmærkede vandreruter, en mountainbikerute og et
fugletårn.
Der vil fortsat være adgang til de udpegede skove i
overensstemmelse med adgangsreglerne. Der vil i de
udpegede skove være nye muligheder for friluftslivet i
forhold til for eksempel naturformidling, turisme og unikke
naturoplevelser. Det må dog også forventes, at skovene
kan blive mere ufarbare med flere væltede træer og mere
stående vand.

Kommentarer lukket til Pamhuleskov som urørt skov